một chất khí có công thức dạng chung là XO2. Biết tỉ khối của khí A đối với khí Hidro là dA/H2=32 vậy X là

Photo of author

By Ariana

một chất khí có công thức dạng chung là XO2. Biết tỉ khối của khí A đối với khí Hidro là dA/H2=32 vậy X là
Leave a Comment