Một chiếc xô hình nón cụt làm bằng tôn có bán kính đường tròn miệng xô là 14 cm , bán kính đáy xô là 9cm, chiều cao của xô là 10√6 cm. Hỏi xô có chứa

Photo of author

By Serenity

Một chiếc xô hình nón cụt làm bằng tôn có bán kính đường tròn miệng xô là 14 cm , bán kính đáy xô là 9cm, chiều cao của xô là 10√6 cm. Hỏi xô có chứa được 10l nước ko?
Leave a Comment