một cửa hàng nhận về 27 625 kg đường để bán. Trung bình mỗi ngày bán được 125 kg đường. Hỏi cửa hàng bán hết số số đường trong bao nhiêu ngày

Photo of author

By Arianna

một cửa hàng nhận về 27 625 kg đường để bán. Trung bình mỗi ngày bán được 125 kg đường. Hỏi cửa hàng bán hết số số đường trong bao nhiêu ngày

0 bình luận về “một cửa hàng nhận về 27 625 kg đường để bán. Trung bình mỗi ngày bán được 125 kg đường. Hỏi cửa hàng bán hết số số đường trong bao nhiêu ngày”

Viết một bình luận