một đội phản ứng nhanh của sở y tế về một giống có 40 người cần xác nhận có biết ngay trong đêm đến khi thực hiện có một người bị ốm không ra được vì

Photo of author

By Ayla

một đội phản ứng nhanh của sở y tế về một giống có 40 người cần xác nhận có biết ngay trong đêm đến khi thực hiện có một người bị ốm không ra được vì vậy mỗi người còn lại trong đội phải Làm xét nghiệm thêm cho hai đối tượng nhiễm nữa mới hết số người cần làm xét nghiệm tính số người trong đội phản ứng nhanh của sở y tế
Viết một bình luận