Một gen có chiều dài 0,51 Micromet, A=10% a,Tính tổng số nu, KL của gen b, tính tỉ lệ % , số nu các loại của gen c, Tính liên kết H

Photo of author

By Josie

Một gen có chiều dài 0,51 Micromet, A=10%
a,Tính tổng số nu, KL của gen
b, tính tỉ lệ % , số nu các loại của gen
c, Tính liên kết H
Leave a Comment