Một gen dai 0,51 micromet .Phan tu mArn được tổng hợp từ gen này có hiệu số % giữa G và U =20%,hiệu số giữa X và A =40% .Xác định Nu moi loại của gen

By Samantha

Một gen dai 0,51 micromet .Phan tu mArn được tổng hợp từ gen này có hiệu số % giữa G và U =20%,hiệu số giữa X và A =40% .Xác định Nu moi loại của gen .Moi người giúp mình với a

0 bình luận về “Một gen dai 0,51 micromet .Phan tu mArn được tổng hợp từ gen này có hiệu số % giữa G và U =20%,hiệu số giữa X và A =40% .Xác định Nu moi loại của gen”

 1. Đáp án:

  a. + Số nu của gen là: (4080 : 3.4) x 2 = 2400 nu

  + Số nu của phân tử mARN = 1/2 N gen = 1200 nu

  + Số bộ ba của phân tử mARN là: 1200 : 3 = 400 bộ ba

  + Số bộ ba mã hóa aa của mARN là: 400 – 1 = 399 bộ ba (trừ 1 bộ ba kết thúc)

  b. + Giả sử mạch gốc của gen là mạch 1

  Ta có: T1 = 35% . 1200 = 420 nu = rA

  + rU = 20% . 1200 = 240 nu

  + rG = 15% . 1200 = 180 nu

  + rX = 1200 – (rA + rG + rU) = 360 nu

  + Số lượng từng loại nu trên bộ ba đối mã của tARN là:

  rA = tU = (420 – 1) . 5 =

  rU = tA = (240 – 1) . 5

  rG = tX = (180 – 1) . 5 =

  rX = tG = 360 . 5 =

  Giải thích các bước giải:

  Trả lời

Viết một bình luận