một hình thang có đáy bé kém đáy lớn 18dm,chiều cao là 2,5m.Tính mỗi cạnh đáy hình thang biết diện tích hình thang là 8,25m2

By Hailey

một hình thang có đáy bé kém đáy lớn 18dm,chiều cao là 2,5m.Tính mỗi cạnh đáy hình thang biết diện tích hình thang là 8,25m2

0 bình luận về “một hình thang có đáy bé kém đáy lớn 18dm,chiều cao là 2,5m.Tính mỗi cạnh đáy hình thang biết diện tích hình thang là 8,25m2”

 1. Đáp án:

  Đáy lớn: $6,6m$

  Đáy bé: $2,4m$

  Giải thích các bước giải:

   Đổi: $\text{18dm = 1,8m}$

  Tổng độ dài hai đáy là:

  $\text{ (8,25 × 2) : 2,5 = 6,6 (m)}$

  Đáy lớn là:

  $\text{(6,6 + 1,8) : 2 = 4,2 (m)}$

  Đáy bé là:

  $\text{ 6,6 – 4,2 = 2,4 (m)}$

    Đáp số: đáy lớn: $6,6m$

                   Đáy bé: $2,4m$

  Trả lời
 2. Đổi: 18dm = 1,8m

  Tổng độ dài hai cạnh đáy hình thang là:

      ( 8,25 : 2,5 )x 2 =6,6 m

  Độ dài đáy lớn là:

       (6,6+1,8):2=4,2 m

  Độ dài đáy bé là:

        6,6 – 4,2= 2,4 m

             Đáp số: 4,2 m

                            2,4 m

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm