Một hợp chất có ptử gồm 2 ngtử nguyên tố X liên kết vs 3 ngtử O và nặng hơn phân tử oxi là 3.1875 lần a) Tính PTK trong hợp chất b)Tính NTK của X. C

Photo of author

By Alice

Một hợp chất có ptử gồm 2 ngtử nguyên tố X liên kết vs 3 ngtử O và nặng hơn phân tử oxi là 3.1875 lần
a) Tính PTK trong hợp chất
b)Tính NTK của X. Cho biết tên và kí hiệu hóa họcX
Leave a Comment