Một kho nhận hàng 2 lần. Lần thứ nhất nhận 24 tấn 7 tạ hàng Lần thứ 2 nhận 32 tấn 800 kg hàng. Say đó người ta dùng ô tô để chuyển hết số hàng đó ,

Photo of author

By Alice

Một kho nhận hàng 2 lần. Lần thứ nhất nhận 24 tấn 7 tạ hàng Lần thứ 2 nhận 32 tấn 800 kg hàng. Say đó người ta dùng ô tô để chuyển hết số hàng đó , cứ 3 xe thì chở được 75 tạ. Hỏi người ta phải dùng bao nhiêu xe ?
Leave a Comment