Một khối hộc sinh có khoảng từ 200 đến 250 em , khi xếp hàng 12 hàng 15 hàng 20 đều tiếu 1 em . tính số học sinh của khối đó Giair đầy đủ bước giúp m

Photo of author

By Amaya

Một khối hộc sinh có khoảng từ 200 đến 250 em , khi xếp hàng 12 hàng 15 hàng 20 đều tiếu 1 em . tính số học sinh của khối đó
Giair đầy đủ bước giúp mik vs

0 bình luận về “Một khối hộc sinh có khoảng từ 200 đến 250 em , khi xếp hàng 12 hàng 15 hàng 20 đều tiếu 1 em . tính số học sinh của khối đó Giair đầy đủ bước giúp m”

 1. Đáp án:

  Gọi số học sinh khối 6 là a.

  Theo bài ta có : a+1∈BC(12;15;20) và 199<a+1<249

  12=2².3

  15=3.5

  20=2².5

  BCNN(12;15;20)=2².3.5=60

  BC(12;15;20)=B(60)={0;60;120;180;240;300;…}

  Mà 199<a+1<249

  Nên:a+1=240

         a     =240-1

         a     =239

  => Vậy a là 239 (học sinh)

  Chúc bạn học thật tốt

 2. Giải thích các bước giải + Đáp án

   Gọi số học sinh khối đó là : a ( a ∈ N* )

  Một khối hộc sinh có khoảng từ 200 đến 250 em , khi xếp hàng 12 hàng 15 hàng 20 đều thiếu 1 em

  ⇒ ( a + 1)  `vdots` 12 ; ( a+ 1 ) `vdots` 15 ; (a +1) `vdots` 20 

  ⇒( a+1) ∈ BC ( 12 ; 15 ; 20 )

  `12 = 2^2 . 3`

  ` 15 = 3 . 5 ` 

  ` 20 = 2^2 . 5 `

  BCNN ( 12 ; 15 ; 20 ) = ` 2^2 . 3 . 5 = 60 ` 

  ⇒ BC ( 12 ; 15 ; 20 ) = B(60) = { 0 ; 60 ; 120 ; 180 ; 240 ; ….. )

  Mà : ( a+1 ) ∈ BC ( 12 ; 15 ; 20 ) và 200 < a + 1 < 250 

  ⇒` a + 1 = 240 ` 

     ` a        = 240 – 1` 

     ` a        = 239 `

  Vậy số họ sinh khối đó là` 239` học sinh

Viết một bình luận