Một lớp học có 35 học sinh,trong đó có 5/7 là học sinh nam.Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ? A.11 học sinh B.24 học sinh C.10 học sinh D.25 học

Photo of author

By Sadie

Một lớp học có 35 học sinh,trong đó có 5/7 là học sinh nam.Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ?
A.11 học sinh B.24 học sinh C.10 học sinh
D.25 học sinh

0 bình luận về “Một lớp học có 35 học sinh,trong đó có 5/7 là học sinh nam.Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ? A.11 học sinh B.24 học sinh C.10 học sinh D.25 học”

Viết một bình luận