Một lớp học có 43 học sinh, phòng học của lớp đó chỉ có loại bàn hai chỗ ngồi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu cái bàn để đủ cho số học sinh của lớp ngồi

Photo of author

By Josephine

Một lớp học có 43 học sinh, phòng học của lớp đó chỉ có loại bàn hai chỗ ngồi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu cái bàn để đủ cho số học sinh của lớp ngồi

0 bình luận về “Một lớp học có 43 học sinh, phòng học của lớp đó chỉ có loại bàn hai chỗ ngồi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu cái bàn để đủ cho số học sinh của lớp ngồi”

 1. Đáp án: `22` cái bàn

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số bàn là x, ta có:

   `43` học sinh là số lẻ nên sẽ giảm bớt 1 em.

  → Cần ít nhất số bàn cho học sinh là: 

         `42 ÷ 2 = 21` ( bàn )

   Vì còn thừa một học sinh nên số bàn sẽ là `22`(học sinh đó ngồi một mình)

          Đáp số: `22` cái bàn

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Cần số cái bàn là :

      43 : 2 = 21 ( dư 1 )

  Vì ko để học sinh nào ko có chỗ ngồi nên cần thêm 1 cái bàn nữa 

  => Cần số cái bàn là :

           21 + 1 = 22 ( cái bàn )

                      Đáp số : 22 cái bàn

Viết một bình luận