Một mảnh vải dài 25 m .Sau khi bán 1/4 mảnh vải đó thì số vải còn lại là

Photo of author

By Elliana

Một mảnh vải dài 25 m .Sau khi bán 1/4 mảnh vải đó thì số vải còn lại là
Leave a Comment