Một mảnh vườn hình thang có diện tích bằng chu vi 1610 m2.chiều cao 20m.Biết rằng đáy lớn hơn đáy nhỏ 14m .Tính độ dài hai đáy.

Photo of author

By Josie

Một mảnh vườn hình thang có diện tích bằng chu vi 1610 m2.chiều cao 20m.Biết rằng đáy lớn hơn đáy nhỏ 14m .Tính độ dài hai đáy.
Leave a Comment