Một mảnh vườn hình thang đấy lớn 20 m đáy bé15 m chiều cao 10 m. Diện tích mảnh vườn hình thang

Photo of author

By Claire

Một mảnh vườn hình thang đấy lớn 20 m đáy bé15 m chiều cao 10 m. Diện tích mảnh vườn hình thang

0 bình luận về “Một mảnh vườn hình thang đấy lớn 20 m đáy bé15 m chiều cao 10 m. Diện tích mảnh vườn hình thang”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích mảnh vườn hình thang đó là:

    $(20+15):2×10=175$(m²)

       Đáp số: $175$m²

 2. Áp dụng công thức tính hình thang:

  (a+b)×h:2  (cùng đơn vị đo)

  a và b là đáy, h là chiều cao.

  Lời giải:

  Diện tích mảnh vườn hình thang đó là:

  (20+15)×10:2=175 ($m^{2}$)

                    Đáp số: 175 $m^{2}$ 

Viết một bình luận