một máy sử dụng bộ truyền động ăn khớp có số răng bánh dẫ là 60 răng, bánh bị dẫn là 20 răng.Tính rỉ số truyền i. Bánh răng nào quayy nhanh hơn và nha

Photo of author

By Cora

một máy sử dụng bộ truyền động ăn khớp có số răng bánh dẫ là 60 răng, bánh bị dẫn là 20 răng.Tính rỉ số truyền i. Bánh răng nào quayy nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu lần? Để truyền chuyển động đi xa thì ta phải làm như thế nào nếu vẫn sử dụng bộ truyền động ăn khớp? trong thực tế để truyền chuyển đọng đi xa người ta thường dùng bộ truyền động nào?tại sao
Leave a Comment