Nhập n và thông báo ra màn hình tổng các số nguyên dương nhỏ hơn n và là ước của n

Photo of author

By Aubrey

Nhập n và thông báo ra màn hình tổng các số nguyên dương nhỏ hơn n và là ước của n

0 bình luận về “Nhập n và thông báo ra màn hình tổng các số nguyên dương nhỏ hơn n và là ước của n”

 1. uses crt;
  var n,i,s:integer;
  begin
          s:=0;
          clrscr;
          write(‘nhap so n: ‘);readln(n);
          for i := 1 to n do
          begin
                  if n mod i = 0 then
                  s:= s+i;
          end;
          writeln(s);
          readln;
  end.

  @danhle

 2. program tonguoc;

  uses crt;

  var n,i:integer;

         tong:longint;

  begin

  write(‘Nhap n: ‘);   readln(n);

  tong:=0;

  for i:=1 to n do

   if n mod i=0 then tong:=tong+i;

  write(‘Tong cac uoc cua ‘n,’ la: ‘,tong);

  readln

  end.

Viết một bình luận