một miếng đất hình chũ nhật có chiều dài bằng 3 phần 2 chiều rộng , chu vi miếng đất là 40m . Tính diện tích miếng dất

Photo of author

By Lydia

một miếng đất hình chũ nhật có chiều dài bằng 3 phần 2 chiều rộng , chu vi miếng đất là 40m . Tính diện tích miếng dất
Viết một bình luận