Một người bán hàng được lãi 50 000 đồng và số tiền lãi đó bằng 10 % số tiền vồn bỏ ra .hỏi số tiền vốn và lãi của người đó là bao nhiêu ?

Photo of author

By Kennedy

Một người bán hàng được lãi 50 000 đồng và số tiền lãi đó bằng 10 % số tiền vồn bỏ ra .hỏi số tiền vốn và lãi của người đó là bao nhiêu ?
Ai trả lời chi tiết mình cho 5*,cảm ơn , câu trả lời hay nhất nhé !!!
Leave a Comment