sẽ cảm ơn, ctlhn, 5 sao Thả một miếng nhôm nặng 1,3kg ở nhiệt độ 1500C vào một thùng đựng nước ở nhiệt độ 250C. Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của

Photo of author

By Eloise

sẽ cảm ơn, ctlhn, 5 sao
Thả một miếng nhôm nặng 1,3kg ở nhiệt độ 1500C vào một thùng đựng nước ở nhiệt độ 250C. Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước là 350C. Cho rằng chỉ xảy ra sự trao đổi nhiệt giữa miếng nhôm và nước. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K và nước là 4200J/kg.K. Hỏi:
a) Nhiệt độ của nhôm khi có cân bằng nhiệt?
b) Nước đã thu vào nhiệt lượng là bao nhiêu?
c) Tính khối lượng của nước?

0 bình luận về “sẽ cảm ơn, ctlhn, 5 sao Thả một miếng nhôm nặng 1,3kg ở nhiệt độ 1500C vào một thùng đựng nước ở nhiệt độ 250C. Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của”

 1. Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  b.{Q_{thu}} = 131560J\\
  c.{m_2} = 3,1324kg
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Vì khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nhôm sẽ bằng nhiệt độ của nước nên nhiệt độ của nhôm lúc này là 35 độ C.

  b.

  Nhiệt lượng nước thu vào là:

  \({Q_{thu}} = {m_1}{c_1}\Delta {t_1} = 1,3.880(150 – 35) = 131560J\)

  c.

  Vì nhiệt lượng nước tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào nên:

  \(\begin{array}{l}
  {Q_{thu}} = {Q_{toa}} = {m_2}{c_2}\Delta {t_2} \Rightarrow 131560 = {m_2}.4200(35 – 25)\\
   \Rightarrow {m_2} = 3,1324kg
  \end{array}\)

Viết một bình luận