sẽ cảm ơn, ctlhn, 5 sao Thả một miếng nhôm nặng 1,3kg ở nhiệt độ 1500C vào một thùng đựng nước ở nhiệt độ 250C. Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của

By Eloise

sẽ cảm ơn, ctlhn, 5 sao
Thả một miếng nhôm nặng 1,3kg ở nhiệt độ 1500C vào một thùng đựng nước ở nhiệt độ 250C. Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước là 350C. Cho rằng chỉ xảy ra sự trao đổi nhiệt giữa miếng nhôm và nước. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K và nước là 4200J/kg.K. Hỏi:
a) Nhiệt độ của nhôm khi có cân bằng nhiệt?
b) Nước đã thu vào nhiệt lượng là bao nhiêu?
c) Tính khối lượng của nước?
Viết một bình luận