Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 10km/giờ, 1 giờ sau, người thứ hai cũng đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/giờ và đến B cùng lúc với ngư

Photo of author

By Everleigh

Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 10km/giờ, 1 giờ sau, người thứ hai cũng đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/giờ và đến B cùng lúc với người thứ nhất. Như vậy, quãng đường AB dài … km
Leave a Comment