Một người đi ô tô từ A lúc 7 giờ 25 phút và đến 9 giờ 15 phút dọc đường người đó nghỉ 15 phút. Nếu không kể thời gian nghỉ thì người đó đi quãng đường

Photo of author

By Ximena

Một người đi ô tô từ A lúc 7 giờ 25 phút và đến 9 giờ 15 phút dọc đường người đó nghỉ 15 phút. Nếu không kể thời gian nghỉ thì người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian ?
Leave a Comment