Một người định làm vườn với tổng diện tích là 250m ² gồm 1 ao nuôi cá và khu trồng rau . a, Tìm diện tích ao nuôi cá và vườn rau biết 1/3 diện tích a

By Natalia

Một người định làm vườn với tổng diện tích là 250m ² gồm 1 ao nuôi cá và khu trồng rau .
a, Tìm diện tích ao nuôi cá và vườn rau biết 1/3 diện tích ao bằng 1/7 diện tích vường rau.
b, Cứ 5m ² đất trồng rau thì người đó thu hoạch được 20kg rau . Nếu thu hoạch cả vườn thì người đó thu được bao nhiêu tạ rau
Viết một bình luận