Sắp xếp A, B, C theo thứ tự tăng dần :A= 2000.2003/ 2001.2002 ;B= 2000.2002/ 2001.2003 ;C= 2000.2001/ 2002.2003

Photo of author

By Lyla

Sắp xếp A, B, C theo thứ tự tăng dần :A= 2000.2003/ 2001.2002 ;B= 2000.2002/ 2001.2003 ;C= 2000.2001/ 2002.2003
Viết một bình luận