Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian?

Photo of author

By Nevaeh

Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian?

0 bình luận về “Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian?”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   12 giờ=11 giờ 60 phút

  thời gian người đó làm từ 7h30′ đến 12 giờ là

  11h60′-7h30’=4h30′

  trung bình thời gian người đó làm 3 dụng cụ là

  4h30′:3=1h30′

  Đ/S:1h30′

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian người đó làm việc là :

  12 giờ – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 30 phút

  Trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết số thời gian là:

  4 giờ 30 phút : 3 = 1 giờ 30 phút

Viết một bình luận