Một ô tô đi rừ A đến B . Nếu ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h thì đến B trước 30 phút Nếu ô tô giảm vận tốc đi 10 km/h thì đến B chậm hơn 45 phút

Photo of author

By Madelyn

Một ô tô đi rừ A đến B . Nếu ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h thì đến B trước 30 phút
Nếu ô tô giảm vận tốc đi 10 km/h thì đến B chậm hơn 45 phút
Tính vận tốc và thời gian dự định
Leave a Comment