Một phân tử ADN có chiều dài 5100A°, trong đó tổng số nuclei loại G và một loại nucleic khác chiếm 60%. Trên mạch 2 ADN có nucleic loại A chiếm 20%,

By Lydia

Một phân tử ADN có chiều dài 5100A°, trong đó tổng số nuclei loại G và một loại nucleic khác chiếm 60%. Trên mạch 2 ADN có nucleic loại A chiếm 20%, X chiếm 10% tổng số nucleic của mạch. Xác định số nucleic mội loại trên mỗi mạch của ghe? Số chu kỳ xoắn?

0 bình luận về “Một phân tử ADN có chiều dài 5100A°, trong đó tổng số nuclei loại G và một loại nucleic khác chiếm 60%. Trên mạch 2 ADN có nucleic loại A chiếm 20%,”

 1. Đáp án:

  – Tổng số Nu của gen là:

  `5100 × 2 : 3,4 = 3000` Nu

  – Theo bài ra, ta có:

  `%G + \%X = 60\%`

  – Mà `\%G = \%X`

  `⇒ \%G = \%X = 60\% : 2 = 30\%`

  – Số Nu loại G và X của gen là:

  `3000 × 30\% = 900` Nu

  – Số Nu loại A và T của gen là:

  `(3000 – 900 × 2) : 2 = 600` Nu

  – Số Nu của `A_2` và `T_1` là:

  `1500 × 20\% = 300` Nu

  – Số Nu của `A_1` và `T_2` là:

  `600 – 300 = 300` Nu

  – Số Nu của `X_2` và `G_1` là:

  `1500 × 10\% = 150` Nu

  – Số Nu của `X_1` và `G_2` là:

  `900 – 150 = 750` Nu

  – Số chu kì xoắn của gen là:

  `3000 : 20 = 150` chu kì xoắn

  Trả lời
 2. Số nucleotit của gen là:

  $5100 : 3,4 × 2 = 3000$

  Theo bài ra ta có:

  $G + X = 60\% → G = X = 30\%$

  Số nucleotit từng loại của gen là:

  $G = X = 3000 × 30\% = 900$

  $A = T = (3000 – 900.2) : 2 = 600$

  Số nucleotit mỗi mạch ADN là:

  $3000 : 2 = 1500$

  Số nucleotit mỗi loại trên mỗi mạch:

  $A2 = T1 = 1500 × 20\% = 300 → A1 = T2 = 600 – 300 = 300$

  $X2 = G1 = 1500 × 10\% = 150 → X1 = G2 = 900 – 150 = 750$

  Số chu kì xoắn: $3000 : 20 = 150$

  Trả lời

Viết một bình luận