Một phân tử ADN của một tế bào có hiệu số %G với nuclêôtit không bổ sung bằng 20%. Biết số nuclêôtit loại G của phân tử ADN trên bằng 14000 nuclêôtit.

Photo of author

By Madelyn

Một phân tử ADN của một tế bào có hiệu số %G với nuclêôtit không bổ sung bằng 20%. Biết số nuclêôtit loại G của phân tử ADN trên bằng 14000 nuclêôtit. Hãy xác định số nuclêôtit mỗi loại của phân tử ADN và chiều dài của phân tử ADN đó
ko mạng nha 🙂
Leave a Comment