Một thửa ruộng hình bình hành co tổng đáy và chiều cao bằng 45m . Cạnh đáy bằng 3 phan 2 chiều cao A. tính diện tích của thửa ruộng B. người

Photo of author

By Isabelle

Một thửa ruộng hình bình hành co tổng đáy và chiều cao bằng 45m . Cạnh đáy bằng 3 phan 2 chiều cao
A. tính diện tích của thửa ruộng
B. người ta sử dụng 2 phan 3 diện tích thửa ruộng để đào ao .Tính diện tích đất đào ao
Leave a Comment