Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của thửa ruộng đó. Bài 14. Một thử

Photo of author

By Arya

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.
Tính chu vi và diện tích của thửa ruộng đó.
Bài 14. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng chiều dài Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thu hoạch 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
Bài 15. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng bằng chiều dài. Trung bình cứ 5m2 vườn đó người ta thu hoạch được 15kg cà chua. Hỏi trên cả mảnh vườn đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam cà chua?
Leave a Comment