Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36m . Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích một mảnh đất hình vuông có chu vi 96m . a) Tính c

Photo of author

By Vivian

Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36m . Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích một mảnh đất hình vuông có chu vi 96m .
a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.
b) Biết hiệu hai đáy là 10m , tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang
giúp tiếp nha
Viết một bình luận