Một vật rơi tự do từ độ cao 45 m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi vừa chạm đất.

By Hadley

Một vật rơi tự do từ độ cao 45 m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi vừa chạm đất.
Viết một bình luận