một vườn cây HCN có diện tích là 789,25 mét vuông,chiều dài là 38,5m. Người ta muốn rào xung quanh vườn và làm cửa . Hỏi hàng rào xung quanh dai bao n

By Cora

một vườn cây HCN có diện tích là 789,25 mét vuông,chiều dài là 38,5m. Người ta muốn rào xung quanh vườn và làm cửa . Hỏi hàng rào xung quanh dai bao nhiêu mét, biết cửa vườn rộng 3,2 m
Viết một bình luận