năm 2016 là năm thú vị vì 2016 chia hết cho 1,2,3,4,6,7,8,9. Hỏi năm tiếp theo có tính chất nêu trên là năm nào?

Photo of author

By Remi

năm 2016 là năm thú vị vì 2016 chia hết cho 1,2,3,4,6,7,8,9. Hỏi năm tiếp theo có tính chất nêu trên là năm nào?
Leave a Comment