Mọi người giải giúp iêm zới !! Chia 156,8 gam hỗn hợp L gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 thành hai phần thật đều nhau. Cho phần thứ nhất tác dụng hết với dung

By Adalyn

Mọi người giải giúp iêm zới !!
Chia 156,8 gam hỗn hợp L gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 thành hai phần thật đều nhau. Cho phần thứ nhất tác dụng hết với dung dịch HCl dư được 155,4 gam muối khan. Phần thứ hai tác dụng vừa hết với 500 ml dung dịch M là hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng thu được 167,9 gam muối khan.
Viết các phương trình phản ứng xảy ra, xác định %m của Fe trong L và CM của dung dịch M.

0 bình luận về “Mọi người giải giúp iêm zới !! Chia 156,8 gam hỗn hợp L gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 thành hai phần thật đều nhau. Cho phần thứ nhất tác dụng hết với dung”

 1. Đáp án:

  \(\% {m_{Fe}} = 71,43\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Chia hỗn hợp L thành 2 phần bằng nhau, mỗi hỗn hợp có khối lượng là 78,4 gam.

  Quy đổi mỗi phần về \(FeO;F{e_2}{O_3}\) lần lượt là x, y.

  \( \to 72x + 160y = 78,4{\text{ gam}}\)

  Cho phần 1 tác dụng với HCl

  \(FeO + 2HCl\xrightarrow{{}}FeC{l_2} + {H_2}O\)

  \(F{e_2}{O_3} + 6HCl\xrightarrow{{}}2FeC{l_3} + 3{H_2}O\)

  Ta có: 

  \({n_{FeC{l_2}}} = {n_{FeO}} = x;{n_{FeC{l_3}}} = 2{n_{F{e_2}{O_3}}} = 2y\)

  \( \to 127x + 162,5.2y = 155,4{\text{ gam}}\)

  Giải được: x=0,2; y=0,4.

  \( \to \% {m_{Fe}} = \frac{{56.(x + 2y)}}{{78,4}} = 71,43\% \)

  Gọi số mol \(HCl;{H_2}S{O_4}\) lần lượt là a, b.

  Sơ đồ phản ứng:

  \(FeO;F{e_2}{O_3} + \left\{ \begin{gathered}
    HCl \hfill \\
    {H_2}S{O_4} \hfill \\ 
  \end{gathered}  \right.\xrightarrow{{}}FeC{l_2};FeC{l_3} + {H_2}O\)

  Bảo toàn O: 

  \({n_{{H_2}O}} = {n_{FeO}} + 3{n_{F{e_2}{O_3}}} = 0,2 + 0,4.3 = 1,4{\text{ mol = }}\frac{1}{2}{n_{HCl}} + {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,5a + b\)

  BTKL: 

  \(78,4 + 36,5a + 98b = 167,9 + 1,4.18\)

  Giải được: a=1,8; b=0,5.

  \( \to {C_{M{\text{ HCl}}}} = \frac{{1,8}}{{0,5}} = 3,6M;{C_{M{\text{ }}{{\text{H}}_2}S{O_4}}} = \frac{{0,5}}{{0,5}} = 1M\)

  Trả lời

Viết một bình luận