Năm Phần chín nhân bẩy Phần 13 trừ 30 phần 23 cộng sáu Phần chín nhân năm Phần 13 cộng bẩy Phần 23

Photo of author

By Rose

Năm Phần chín nhân bẩy Phần 13 trừ 30 phần 23 cộng sáu Phần chín nhân năm Phần 13 cộng bẩy Phần 23
Viết một bình luận