P=3√x+2 phần 2√x-1 cộng với √x-1 phần √x+4 trừ cho x-6√x+5 phần 2x+7vx-4

Photo of author

By Alexandra

P=3√x+2 phần 2√x-1 cộng với √x-1 phần √x+4 trừ cho x-6√x+5 phần 2x+7vx-4
Viết một bình luận