Nạp vào bình kín 2,24 lít CH4 và 3.36 lít O2 (đktc). Bật tia lửa điện đốt cháy CH4 a)O2 còn dư k? Dư bnh lít (đktc) b) tính thể tích khí CO2 (đktc) và

By Amara

Nạp vào bình kín 2,24 lít CH4 và 3.36 lít O2 (đktc). Bật tia lửa điện đốt cháy CH4 a)O2 còn dư k? Dư bnh lít (đktc) b) tính thể tích khí CO2 (đktc) và khối lượng nước tạo thành
giúp em ạ, hứa vote

0 bình luận về “Nạp vào bình kín 2,24 lít CH4 và 3.36 lít O2 (đktc). Bật tia lửa điện đốt cháy CH4 a)O2 còn dư k? Dư bnh lít (đktc) b) tính thể tích khí CO2 (đktc) và”

 1. Đáp án: a , V C H 4 (dư) = 0 , 56 l í t .

  b , V C O 2 = 1 , 68 l í t . m H 2 O = 2 , 7 g .

  Giải thích các bước giải:

  a , P T H H :

  C H 4 + 2 O 2 t o → C O 2 + 2 H 2 O

  n C H 4 = 2 , 24 22 , 4 = 0 , 1 m o l .

  n O 2 = 3 , 36 22 , 4 = 0 , 15 m o l

  Lập tỉ lệ:

  0 , 1 1 > 0 , 15 2

  ⇒ C H 4 dư.

  ⇒ n C H 4 (dư) = 0 , 1 − 0 , 15 2 = 0 , 025 m o l .

  ⇒ V C H 4 (dư) = 0 , 025 × 22 , 4 = 0 , 56 l í t .

  b , T h e o p t :

  n C O 2 = 1 2 n O 2 = 0 , 075 m o l .

  ⇒ V C O 2 = 0 , 075 × 22 , 4 = 1 , 68 l í t .

  T h e o p t : n H 2 O = n O 2 = 0 , 15 m o l .

  ⇒ m H 2 O = 0 , 15 × 18 = 2 , 7 g . 

  Trả lời
 2. a , P T H H :

  C H 4 + 2 O 2 t o → C O 2 + 2 H 2 O

  n C H 4 = 2 , 24 22 , 4 = 0 , 1 m o l .

  n O 2 = 3 , 36 22 , 4 = 0 , 15 m o l

  Lập tỉ lệ:

  0 , 1 1 > 0 , 15 2

  ⇒ C H 4 dư.

  ⇒ n C H 4 (dư) = 0 , 1 − 0 , 15 2 = 0 , 025 m o l .

  ⇒ V C H 4 (dư) = 0 , 025 × 22 , 4 = 0 , 56 l í t .

  b , T h e o p t :

  n C O 2 = 1 2 n O 2 = 0 , 075 m o l .

  ⇒ V C O 2 = 0 , 075 × 22 , 4 = 1 , 68 l í t .

  T h e o p t : n H 2 O = n O 2 = 0 , 15 m o l .

  ⇒ m H 2 O = 0 , 15 × 18 = 2 , 7 g .

   

  Trả lời

Viết một bình luận