Nêu chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với đất nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ IV. Những chuyển biến về kinh tế, xã hội và

By Caroline

Nêu chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với đất nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ IV. Những chuyển biến về kinh tế, xã hội và văn hóa của nước ta trong các thế kỉ này.
Viết một bình luận