Ở một người đàn ông, xét cặp NST thứ 22 (chỉ quan tâm hai cặp gen) và cặp NST thứ 23 trong tế bào sinh tinh. Cho rằng khi giảm phân cặp NST thứ 23 khô

Photo of author

By Piper

Ở một người đàn ông, xét cặp NST thứ 22 (chỉ quan tâm hai cặp gen) và cặp NST thứ 23 trong tế bào sinh tinh. Cho rằng khi giảm phân cặp NST thứ 23 không phân li ở giảm phân II, cặp NST thứ 22 phân li bình thường. Tính số loại giao tử tối đa được tạo thành trong các trường hợp sau:
– Trường hợp1: Cặp NST thứ 22 cả 2 cặp gen đều đồng hợp.
– Trường hợp 2: Cặp NST thứ 22 cả 2 cặp gen đều dị hợp.
giúp mình với!GẤP

0 bình luận về “Ở một người đàn ông, xét cặp NST thứ 22 (chỉ quan tâm hai cặp gen) và cặp NST thứ 23 trong tế bào sinh tinh. Cho rằng khi giảm phân cặp NST thứ 23 khô”

 1. Trường hợp 1:

  Cặp NST 22 kí hiệu là: $\frac{AB}{AB}$ tạo ra 1 loại giao tử.

  Cặp NST số 23 khi bước vào giảm phân nhân đôi thành XXYY, kết thúc giảm phân 1 tạo ra 2 tế bào XX và YY. Ở giảm phân 2 nếu NST không phân li có thể tạo thành các loại giao tử: XX, YY, O.

  Vậy số loại giao tử tối đa tạo thành: $3 × 1 = 3$

  Trường hợp 2:

  Cặp NST 22 kí hiệu là: $\frac{AB}{ab}$ tạo ra tối đa 4 loại giao tử.

  Cặp NST số 23 khi bước vào giảm phân nhân đôi thành XXYY, kết thúc giảm phân 1 tạo ra 2 tế bào XX và YY. Ở giảm phân 2 nếu NST không phân li có thể tạo thành các loại giao tử: XX, YY, O.

  Vậy số loại giao tử tối đa tạo thành: $3 × 4 = 12$

Viết một bình luận