Nếu động vật không xương sống ( côn trùng ) bị rối loạn hoocmon ecdixon và juvenin thì sao ?

Photo of author

By Natalia

Nếu động vật không xương sống ( côn trùng ) bị rối loạn hoocmon ecdixon và juvenin thì sao ?
Leave a Comment