Nêu hiện tượng khi hòa tan diphotpho pentaoxit vào nước và sau đó nhúng quỳ tím vào dung dịch thu được . viết phương trình phản ứng và giả thích.

Photo of author

By Liliana

Nêu hiện tượng khi hòa tan diphotpho pentaoxit vào nước và sau đó nhúng quỳ tím vào dung dịch thu được . viết phương trình phản ứng và giả thích.
Leave a Comment