nêu nhiệm vụ và quyền của người đoàn viên đoàn viên đoàn thanh Cộng sảng HCM

By Delilah

nêu nhiệm vụ và quyền của người đoàn viên đoàn viên đoàn thanh Cộng sảng HCM

0 bình luận về “nêu nhiệm vụ và quyền của người đoàn viên đoàn viên đoàn thanh Cộng sảng HCM”

 1. Nhiệm vụ của người đoàn viên đoàn viên đoàn thanh Cộng sảng HCM:

  1. Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành điều lệ của Đoàn va các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về việc tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt Đoàn và đóng Đoàn phí đúng quy định. 

  2.Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đõ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên tốt.

  3. Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  Quyền của người đoàn viên đoàn viên đoàn thanh Cộng sảng HCM:

  1, Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.

  2. Ứng cử, bầu cử và đề cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn

  3. Được thông tin, thảo luận chất vấn, phê bình biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của Đoàn.

  @minhanh2404

  Trả lời
 2. Trả lời :

  $\ ↓$  $\ ↓$  $\ ↓$ $\ ↓$

  _Nêu nhiệm vụ và quyền của người đoàn viên đoàn viên đoàn thanh Cộng sảng HCM :

  + Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. …

  + Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

  + Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn;

  + Tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng qui định.

  Trả lời

Viết một bình luận