Nêu những lý do việt nam đánh thắng pháp

Photo of author

By Abigail

Nêu những lý do việt nam đánh thắng pháp

0 bình luận về “Nêu những lý do việt nam đánh thắng pháp”

  1. *Nguyên nhân thắng lợi:

     – Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

     – Hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân và mặt trận thống nhất được củng cố, mở rộng; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng đánh Pháp.

    – Có sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và nhân dân các nước tiến bộ trên thế giới.

Viết một bình luận