Nêu nội dung và ý nghĩa cuộc Duy tân Minh Trị 1868.

Photo of author

By Kennedy

Nêu nội dung và ý nghĩa cuộc Duy tân Minh Trị 1868.

0 bình luận về “Nêu nội dung và ý nghĩa cuộc Duy tân Minh Trị 1868.”

 1. Nội dung:

  Tháng 1-1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện cuộc cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu. Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trên nhiều lĩnh vực:

  a) kinh tế

  – Thống nhất tiền tệ

  – Xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến

  – Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn

  – Xây dựng cơ sở hạ tầng.

  b) chính trị

  -xác lập hệ thống trị của quý tộc tư bản

  -ban hành hiến pháp 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến

  c) giáo dục:

  – Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kĩ thuật trong chương trình giảng dạy.

  -Cử những học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây.

  d) quân sự:

  -Tổ chức quân đội theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh.

  – Công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú trọng.

  * Ý nghĩa:

  – Cuộc Duy tân Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản.

  – Giúp Nhật Bản thoát khỏi số phận bị các nước tư bản phương Tây xâm lược

  – Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Nhật Bản.

 2. Cuối năm 867 đầu năm 1868, chế độ Mạc phủ bị sụp đổ. Thiên hoàng Minh Trị sau khi lên ngôi đã tiến hành một loạt cải cách tiến bộ toàn diện – Cuộc Duy tân Minh Trị với nội dung cơ bản:

  – Chính trị: xác lập quyền thống trị của quý tộc, tư sản ; ban hành Hiến pháp năm 1889, thiết lập chế độ Quân chủ lập hiến.

  – Về kinh tế : thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế tư

  – Về quân sự : tổ chức và huấn luyện quân đội theo phương Tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển công nghiệp quốc phòng.

  – Về giáo dục : thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kĩ thuật, cử học sinh ưu tú du học ở phương Tây.

  → Cuộc Duy tân Minh Trị đã làm thay đổi bộ mặt quốc gia Nhật Bản, đưa Nhật Bản phát triển theo con đường TBCN. Cuộc Duy Tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc Cách mạng tư sản.

Viết một bình luận