Nêu và phân tích nguyên nhân sụp đổ của nhà Trần? Trình bày đặc điểm giống và khác nhau về: kinh tế,chính trị,xã hội,khoa học, kĩ thuật và quân sự thờ

Photo of author

By Alaia

Nêu và phân tích nguyên nhân sụp đổ của nhà Trần?
Trình bày đặc điểm giống và khác nhau về: kinh tế,chính trị,xã hội,khoa học, kĩ thuật và quân sự thời Trần và Hồ
Leave a Comment