người ta điều chế khí hidro theo phương trình Zn +HCl->ZnCl2+H2.thu được 4.48 lít khí H2 , thính mZn và mHCl cần dùng

Photo of author

By Mackenzie

người ta điều chế khí hidro theo phương trình Zn +HCl->ZnCl2+H2.thu được 4.48 lít khí H2 , thính mZn và mHCl cần dùng




Leave a Comment