Nhận xét nào sau đây là sai? A: Đốt cháy cacbon trong khí oxi dư là phản ứng trao đổi B: Đốt cháy hidro trong khí oxi là phản ứng phân hủy C: Phản

By Melody

Nhận xét nào sau đây là sai?
A:
Đốt cháy cacbon trong khí oxi dư là phản ứng trao đổi
B:
Đốt cháy hidro trong khí oxi là phản ứng phân hủy
C:
Phản ứng nhiệt phân KMnO4 để điều chế oxi là phản ứng phân hủy.
D:
Phản ứng nhiệt phân KMnO4 để điều chế oxi là phản ứng hóa hợp.

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận