Trình bày khái quát thắng lợi của các nước Đông Nam Á trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới sau chiến tranh thế giới thứ hai. Chứng

Photo of author

By Claire

Trình bày khái quát thắng lợi của các nước Đông Nam Á trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới sau chiến tranh thế giới thứ hai. Chứng minh rằng thắng lợi của phong chào giải phóng dân tộc Đông Nam Á đã góp phần Làm sâu sắc bản đồ chính trị thế giới

0 bình luận về “Trình bày khái quát thắng lợi của các nước Đông Nam Á trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới sau chiến tranh thế giới thứ hai. Chứng”

 1. Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai các nước thực dân Âu – Mỹ đã quay trở lại để tái chiếm Đông Nam Á, nhân dân các nước lại phải tiến hành kháng chiến chống xâm lược -> kết quả:

  – 1954: nhân dân 3 nước Đông Dương đã kháng chiến chống Pháp thắng lợi

  – thực dân Hà Lan phải công nhận CH liên bang In đô nê xia (1949) và ngày 1/8/1950 nước CH Indonesia thống nhất ra đời

  – Mĩ phải công nhận độc lập cho Philippines (4/7/1946)

  – Anh phải công nhận độc lập cho Miến Điện (1/1/1948), Mã lai (31/8/1957) và quyền tự trị của Singapore (3/6/1959)

  – Brunei tới tháng 1/1984 mới tuyên bố độc lập

  – Đông – ti – mo ngày 20/5/2002 độc lập

  => Có thể nói sau chiến tranh thế giới thứ 2.ĐNA là khu vực diễn ra phong trào GPDT sớm nhất trên thế giới, đấu tranh sôi nổi , mạnh mẽ -> sự ra đời của các quốc gia độc lập, sau khi giành độc lập các nước đã bước vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội và đạt nhiều thành tựu, Singapore trở thành 1 trong 4 con rồng kinh tế châu Á -> điều này làm cho bản đồ chính trị TG thay đổi sâu sắc hơn

 2. Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai các nước thực dân Âu – Mĩ đã quy trở lại tái chiếm Đông Nam Á, nhân dân các nước lại phải tiến hành kháng chiến chống xâm lược -> kết quả:

  – 1954: nhân dân 3 nước Đông Dương đã kháng chiến chống Pháp thắng lợi

  – thực dân Hà Lan phải công nhận CH liên bang Indonexia (1949) và ngày 1/8/1950 nước CH Indonexia thống nhất ra đời

  – Mĩ phải công nhận độc lập cho Philipin (4/7/1946)

  – Anh phải công nhận độc lập cho Miến Điện (1/1/1948), Mã lai (31/8/1957) và quyền tự trị của XIngapo (3/6/1959)

  – Brunei tới tháng 1/1984 mới tuyên bố độc lập

  – Đông – ti – mo ngày 20/5/2002 độc lập

  => Có thể nói sau ctranh tgioi thứ 2 ĐNA là khu vực diễn ra phong trào GPDT sớm nhất trên thế giới, đấu tranh sôi nổi , mạnh mẽ -> sự ra đời của các quốc gia độc lập, sau khi giành độc lập các nước đã bước vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội và đạt nhiều thành tựu, Xingapo trở thành 1 trong 4 con rồng kinh tế châu Á -> điều này làm cho bản đồ chính trị TG thay đổi sâu sắc

Viết một bình luận