Nhiều người cùng tiếp xúc với một loại vi rút gây bệnh, tuy nhiên có người mắc bệnh có người không mắc bệnh, giả sử những người mắc bệnh la do có gen

Photo of author

By Eloise

Nhiều người cùng tiếp xúc với một loại vi rút gây bệnh, tuy nhiên có người mắc bệnh có người không mắc bệnh, giả sử những người mắc bệnh la do có gen kháng virus. hãy cho biết các gen kháng virus ở những người không mắc bệnh quy định những loại protein nào?
Leave a Comment